Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Regulamin Rady Głównej Instytutów Badawczych


Niniejszy Regulamin stanowi jednolity tekst przyjęty uchwałą Rady Głównej Instytutów Badawczych z dnia 14 marca 2011 r.

§ 1

Rada Główna Instytutów Badawczych zwana dalej “Radą Główną”, działa na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618). Rada Główna jest wybieralnym organem przedstawicielskim instytutów badawczych, który reprezentuje interesy środowiska instytutów badawczych w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej, poprzez:
 

1. Reprezentowanie instytutów badawczych wobec organów władzy państwowej, samorządowej, organizacji naukowych, gospodarczych i społecznych oraz środowisk opiniotwórczych.

2. Współdziałanie z organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi realizującymi politykę naukową i innowacyjną.

3. Przedkładanie organom władzy i administracji państwowej opinii i postulatów dotyczących polityki naukowej i innowacyjnej państwa, a w szczególności warunków i działalności instytutów badawczych.

4. Współdziałanie z reprezentacjami innych jednostek naukowych.

5. Określanie wspólnych problemów środowiska instytutów badawczych i podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie tych problemów.

6. Monitorowanie procesów tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania i likwidacji instytutów badawczych oraz opracowywanie opinii i wniosków w tych sprawach.

7. Działanie na rzecz pozyskiwania funduszy wspierających badania naukowe i prace rozwojowe oraz funduszy wspierających wdrożenia wyników badań w praktyce.

8. Opracowywanie lub zlecanie ekspertyz związanych z problematyką polityki naukowej, proinnowacyjnej.

9. Opracowywanie lub zlecanie opinii prawnych dotyczących aktów normatywnych oraz związanych z funkcjonowaniem instytutów badawczych.

10. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej.

§ 2


1. W związku z zadaniami wymienionymi w § 1 Rada Główna utrzymuje stałe kontakty  z instytutami badawczymi.

2. Rada Główna:

2.1. Zwołuje jeden raz w roku Forum Elektorów, zwane dalej Forum, w którym biorą udział elektorzy wybrani przez rady naukowe zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych oraz zaproszeni goście.

2.2. Może zwoływać posiedzenia z udziałem przedstawicieli instytutów badawczych oraz innych jednostek.

2.3. Może organizować konferencje, kongresy, seminaria, szkolenia oraz konferencje prasowe.

§ 3


1. Rada Główna składa się z 31 członków wybranych na Forum Wyborczym Elektorów, zwanym dalej Forum Wyborczym.

2. Przewodniczący Rady Głównej jest wybierany spośród członków Rady Głównej na Forum Wyborczym.

3. Rada Główna na pierwszym posiedzeniu danej kadencji wybiera trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Głównej.

4. W skład Prezydium Rady Głównej wchodzą: Przewodniczący, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarz Rady Głównej.

5. Rada powołuje stałe lub doraźne komisje problemowe.

§ 4


Przewodniczący Rady Głównej reprezentuje Radę Główną, zwołuje i kieruje obradami Rady oraz Prezydium.


§ 5


Posiedzenia Prezydium Rady Głównej odbywają się pomiędzy posiedzeniami Rady Głównej w celu: przeanalizowania bieżących spraw, uzgodnienia stanowisk Prezydium Rady Głównej, przygotowania i zwołania Forum. W posiedzeniach Prezydium bierze udział Przewodniczący, Dyrektor Biura oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Głównej.


§ 61. Posiedzenia plenarne Rady Głównej są zwoływane co najmniej 3 razy w roku.

2. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia plenarnego jest wysyłane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. W posiedzeniu Rady Głównej uczestniczą z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Głównej.

4. Rada Główna podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Głównej.


§ 71. Rada Główna uchwala Regulamin Rady Głównej lub jego zmianę większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Głównej.

2. Uchwalanie lub zmiana Regulaminu Rady Głównej powinny być wpisane w porządek dzienny obrad.


§ 8

1. Rada Główna przygotowuje i uchwala projekt Ordynacji Wyborczej do Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Ordynacją, lub jej zmianę większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Głównej.
 
2. Forum zatwierdza Ordynację lub jej zmianę większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy elektorów obecnych na posiedzeniu Forum.


§ 9


1. Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród elektorów na posiedzeniu Forum Wyborczego zgodnie z Ordynacją.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Rady Głównej.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 

- kontrola pracy Rady Głównej, w szczególności działalności finansowej pod względem zgodności z przepisami prawa, przestrzegania regulaminu i realizacji uchwał elektorów,
- przedstawienie oceny działalności Rady Głównej na Forum i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium,
- składanie na Forum sprawozdań ze swojej działalności,
- wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Forum Elektorów.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Rady Głównej.


§ 10


Biuro Rady Głównej Instytutów Badawczych, zwane dalej „Biurem”, jest komórką organizacyjną Rady.
 
1. Biuro powołuje Przewodniczący, po zaopiniowaniu przez Radę Główną.

2. Siedzibę i tryb pracy Biura ustala Przewodniczący.

3. W skład Biura wchodzą: Dyrektor Biura i pracownicy. Skład Biura i wynagrodzenie pracowników Biura ustala Prezydium Rady Głównej.

4. Do zadań Biura należy:
 
- organizacja i przygotowanie posiedzeń Forum, Rady Głównej i Prezydium,

- prowadzenie prac związanych z opracowaniem opinii Rady Głównej,

- przygotowanie projektów sprawozdań z działalności Rady Głównej,

- redagowanie „Biuletynu Informacyjnego Rady Głównej Instytutów Badawczych”,

- prowadzenie strony internetowej Rady Głównej,

- przygotowywanie informacji dotyczących działalności Rady Głównej oraz instytutów badawczych, a w szczególności ich osiągnięć,

- współpraca z mediami w zakresie działalności Rady Głównej oraz instytutów badawczych,

- przygotowanie konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń oraz konferencji prasowych,

- przygotowanie ekspozycji osiągnięć instytutów badawczych na targach i wystawach,

- prowadzenie archiwum dotyczącego działalności Rady Głównej,- obsługa administracyjna i księgowa Rady Głównej.

§ 11


1. Mandat członka Rady Głównej lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:


- ustania stosunku pracy w instytucie badawczym,

- wykluczenia przez zebranie elektorów na skutek popełnienia czynu karalnego, stwierdzonego wyrokiem sądowym, jeżeli godzi on w dobre imię Rady Głównej lub Komisji Rewizyjnej,

- zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Głównej lub Komisji Rewizyjnej.


2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Głównej, mandat ten otrzymuje osoba, która w wyniku wyborów otrzymała największą liczbę głosów spośród osób, które kandydowały w wyborach, a nie weszły w skład Rady Głównej. Jeżeli kolejne osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, o wyborze decyduje losowanie.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, mandat ten przysługuje osobie, która otrzymała największą liczbę głosów spośród osób, które kandydowały w wyborach, a nie weszły w skład Komisji Rewizyjnej. Jeżeli kolejne osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, o wyborze decyduje losowanie.
 

§ 12


Rada Główna i Komisja Rewizyjna działają do czasu ukonstytuowania się władz nowej kadencji.


§ 13


1. Rada Główna pozyskuje środki na działalność ze składek instytutów badawczych oraz innych przychodów związanych z jej działalnością.

2. Wysokość rocznej składki na działalność Rady Głównej ustala Forum.

§ 14


Instytuty badawcze zachowują prawo własności majątku powierzonego Radzie Głównej. W przypadku przekazania Radzie Głównej majątku do wyłącznego użytku, Rada Główna działa w granicach udzielonych pełnomocnictw.


§ 15

Zobowiązania finansowe i dyspozycje majątkowe podpisuje Przewodniczący lub upoważniony Wiceprzewodniczący. Podpisy te kontrasygnuje Dyrektor Biura.

 

Regulamin RGIB - do pobrania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.


Warning: file_put_contents(/home/server545481/ftp/migracja/rgib/rgib.org.pl/data/cache/sigplus.json): failed to open stream: Permission denied in /home/server545481/ftp/migracja/rgib/rgib.org.pl/data/plugins/content/sigplus/core/engines.php on line 67