Select language: en pl

KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1: 2002 i PN-EN 12354-2:2002

Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1: 2002 i PN-EN 12354-2:2002
Autor: Barbara Szudrowicz
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Spis treści

Przedmiotem poradnika są dane do projektowania budynków pod względem akustycznym, obejmujące metody obliczeniowego wyznaczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku przy uwzględnieniu wpływu pośredniego, w tym bocznego, przenoszenia dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Metody te uwzględniają modele i algorytmy obliczeniowe podane w PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 oraz odpowiednie (określone w poradniku) parametry akustyczne konstrukcji wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z właściwymi normami PN--EN ISO.
Poradnik składa się z dwóch części. W części I omówiono schematy dróg pośredniego i bocznego przenoszenia dźwięku w budynku wraz z odpowiadającymi im metodami obliczania ich wpływu na izolacyjność akustyczną w budynku. Część II obejmuje tablice zawierające dane wyjściowe do określonego w poradniku zakresu obliczeń. 
Normy PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 podają metodę dokładną i uproszczoną wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród w budynku z uwzględnieniem wpływu bocznego przenoszenia dźwięku. Obok tych metod w poradniku podano metodę szacunkową, odnoszącą się do izolacyjności od dźwięków powietrznych, opracowaną w Zakładzie Akustyki ITB przy uwzględnieniu modeli obliczeniowych wg PN-EN 12354-1:2002. Dane wyjściowe do zastosowania metody szacunkowej zestawiono w tablicach zawartych w II części poradnika. Odnoszą się one do masywnych ścian wewnętrznych i stropów o różnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych oraz do ścian wewnętrznych z płyt gipsowo--kartonowych w budynkach o konstrukcji masywnej. 
Uwzględnione w poradniku przypadki pośredniego przenoszenia dźwięków powietrznych odnoszą się do sytuacji, gdy pomieszczenia połączone są podwieszonym sufitem i/lub podniesioną podłogą oraz sytuacji, w których pomieszczenia przylegają do wspólnego korytarza.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Projektowanie według Eurokodów

Seria: Projektowanie według Eurokodów
Autorzy: Piotr Turkowski, Paweł Roszkowski, Paweł Sulik
Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Spis treści

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji murowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości ceramicznych, silikatowych i betonowych elementów murowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych, podane w Eurokodzie PN-EN 1996-1-2 oraz w normach badań odporności ogniowej PN-EN 1364-1 i PN-EN 1365-1. In-formacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi.

Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonaw-ców konstrukcji murowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożaro-wych.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych

Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych
Autor: Dorota Piętka
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 15.

Spis treści

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi.

W pracy usystematyzowano i omówiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowanych nawierzchni syntetycznych. Opisano również wymagania dotyczące przyjmowania i kontroli materiałów niezbędnych do wykonywania nawierzchni. Zebrano i objaśniono podstawowe pojęcia pojawiające się w tekście.

Zamieszczono wymagania dotyczące podbudów z lekkiego betonu kruszywowego oraz warstwy stabilizującej żwirowo-gumowej typu ET wraz z warunkami ich odbioru. Omówiono czynności związane z wykonywaniem nawierzchni syntetycznych, odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych. W zeszycie znajduje się również rozdział poświęcony powykonawczym badaniom odbiorczym obiektów z nawierzchniami syntetycznymi według wytycznych normy PN-EN 14877.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Montaż okien i drzwi balkonowych

Montaż okien i drzwi balkonowych
Autor: Krzysztof Mateja
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6.

Spis treści

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.
Opracowanie obejmuje montaż okien drewnianych, aluminiowo-drewnianych, z kształtowników PVC, z kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, z kształtowników kompozytowych oraz innych.
W zeszycie zawarto terminy i definicje dotyczące okien, wymagania odnośnie do wbudowywania okien i drzwi balkonowych, kryteria odbioru robót montażowych oraz załączniki zawierające przykłady rozwiązania uszczelnień i izolacji styków styku okien i drzwi balkonowych z ościeżem, a także zalecenia ogólne w zakresie zabezpieczenia okien po ich zamontowaniu w ścianie.
Publikacja adresowana jest, przede wszystkim, do firm wykonawczo-montażowych, projektantów oraz nadzoru budowlanego.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Elewacje wentylowane

Elewacje wentylowane
Autor: Ołeksij Kopylow
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 14.

Spis treści

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, laminatów HPL (high pressure laminates, tj. laminat wysokociśnieniowy). Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.
Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy.
Opracowanie zawiera:
• terminy i definicje dotyczące elewacji wentylowanych,
• podstawowe wymagania stawiane elewacjom wentylowanym oraz elementom mocującym je do budynku,
• opis podstawowego sprzętu do wykonania i kontroli robót elewacyjnych,
• zasady wykonania robót,
• kryteria odbioru robót.
W opracowaniu omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Więcej…

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe
Autor: Barbara Francke
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1.

Spis treści

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem:
– sposobu przygotowania podłoża,
– opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego.
Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do:
– dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie,
– podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu

Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu
Autorzy: Anna Goliszek, Małgorzata Prokop, Jacek Popczyk
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 7.

Spis treści

W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, metody układania wykładzin, warunki jakie powinny być spełnione przed i w trakcie ich wykonywania oraz zakres badań odbiorczych i metody ich przeprowadzania.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Konstrukcje murowe

Konstrukcje murowe
Autorzy: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski
Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne konstrukcyjne. Zeszyt 3.

Spis treści

Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzywiznowych). W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Strategia instytutów badawczych budownictwa

Strategia instytutów badawczych budownictwa
Praca zbiorowa pod redakcją prof. Lecha Czarneckiego
Prace Naukowe. Monografie

Spis treści

Monografia powstała w związku z Jubileuszem 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Publikację otwiera studium, w którym przedstawiono rozważania nad nauką w inżynierii lądowej, jakie są jej cechy i znaczenie oraz jaka jest rola ITB w rozwijaniu nauki i wprowadzaniu innowacji do budownictwa w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
– strategiczne cele europejskich instytutów badawczych zrzeszonych w ENBRI; ukazana strategia ukierunkowana jest na rolę instytutów we wdrażaniu innowacji w budownictwie, przynoszących korzyści w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym,
– zarys historyczny działalności Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli ITB jako Jednostki Oceny Technicznej; podkreślono rolę ETA w procesie wprowadzania do obrotu na rynkach europejskich innowacyjnych wyrobów budowlanych, także w kontekście wymagań prawnych obowiązujących w Polsce,
– wyzwania kategoryzacji wobec instytutów badawczych; ukazano kryteria kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych, zastosowanie w praktyce wyników badań i prac rozwojowych w ocenie działalności naukowej oraz oczekiwania instytutów badawczych w Polsce wobec kategoryzacji.

Więcej…

Szkody górnicze w budownictwie

Szkody górnicze w budownictwie
Autor: Marian Kawulok
Prace Naukowe. Monografie

Spis treści

W monografii przedstawiono i zanalizowano różne przypadki niekorzystnych skutków oddziaływań górniczych występujących w obiektach podlegających wpływom deformacji podłoża. Skutki te, potocznie zwane szkodami górniczymi, prezentowane są w odniesieniu do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, obiektów halowych i sakralnych oraz do różnych obiektów usługowych i przemysłowych. Oprócz tego w monografii przedstawione są podstawowe zasady projektowania nowych i ochrony istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. W tym zakresie ujęto także wpływy wstrząsów górniczych oraz omówiono możliwość zastosowania Eurokodów w tej problematyce.

Więcej…

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3
Autorzy: Piotr Turkowski, Paweł Sulik
Seria: Projektowanie według Eurokodów

Spis treści

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcję, właściwości stali węglowych i nierdzewnych oraz elementów stalowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej zabezpieczonych i nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, elementów rozciąganych i innych), podane w Eurokodzie PN-EN 1993-1-2. Informacje zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik
Autorzy: Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Spis treści

Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano tu głównie (choć nie wyłącznie) metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy do wyznaczania parametrów sprężystych gruntu, głównie modułu odkształcenia postaciowego G. W poradniku przedstawiono podstawowe informacje dotyczące geofizycznych metod polowych oraz laboratoryjnych. Opis metod zawiera m.in. sposób wykonywania badań oraz podstawy interpretacji danych pomiarowych. Wnioski praktyczne dotyczące poszczególnych metod podano również w formie komentarzy. Przedstawiono także przykładowe wyniki dla wybranych oznaczeń parametrów sztywności (moduł ścinania) dla różnych typów gruntów uzyskanych tymi metodami.
Poradnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce, przeznaczoną głównie dla wykonawców dokumentacji badań podłoża oraz projektantów i inwestorów, a także studentów i nauczycieli akademickich, jako pomoc w kształceniu z przedmiotów geotechnicznych.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Poradnik

Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Poradnik
Autor: Janina Zimmer
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Spis treści

Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z budynków i terenu utwardzonego wokół nich. Opracowanie zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów, a także w sposób prawidłowy − pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz sposobu prowadzenia przewodów i wymiarowania średnic. Pozwala również na optymalne zabezpieczenie konstrukcji budynku i daje maksymalny komfort użytkowania.
W poradniku poruszono też w skrócie tematy związane z projektowaniem, dotyczące specjalnych rozwiązań instalacji, tj. zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem, odwadniania dachów i tarasów zielonych, a także gromadzenia wód deszczowych w celu ich wykorzystania, co pozwala na oszczędzanie uzdatnionej wody wodociągowej.
Poradnik przeznaczony jest głównie dla projektantów instalacji, a także wykonawców,inwestorów oraz dla studentów i nauczycieli jako pomoc w kształceniu.

 

Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji
Autorzy: Lesław Brunarski, Marek Dohojda
Prace Naukowe. Monografie

Spis treści

Diagnostyka (gr. diagnosis – oznacza rozpoznanie, rozróżnianie i osądzanie) wytrzymałości betonu w konstrukcji należy do głównych zadań diagnostyki konstrukcji budowlanych.
W monografii przedstawiono w sposób całościowy problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Tematyka monografii przedstawiona jest w sposób oryginalny i udokumentowany naukowo oraz wyczerpujący, szczególnie w aspekcie zastosowań. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowano często stosowane nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Uwzględniono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań. Proponowane rozwiązania oparto na wynikach wieloletnich prac badawczych i doświadczeń praktycznych Instytutu Techniki Budowlanej.
Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu. W rozdziale 1 zawarto zasady i sposoby badania oraz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji. Omówiono możliwości i specyfikę takich badań oraz czynniki wpływające na ich wyniki. Ponadto przedstawiono komentarze do związanych norm, wskazując na potrzeby ich wyjaśnienia, korekt i uzupełnień. Rozdział 2 dotyczy diagnostyki wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie bezpośredniego badania próbek rdzeniowych.

Więcej…

70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej

70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej
Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Jadwigi Fangrat
Prace Naukowe. Monografie

Spis treści

Monografię wydano jako pracę zbiorową z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Przedstawiono w niej kształtowanie się wysokiej pozycji ITB w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej w latach 1945-2015. Całość składa się z pięciu rozdziałów autorstwa dziesięciu osób – byłych i obecnych pracowników Instytutu.
W rozdziale pierwszym Dyrektor ITB przestawił istotny wkład pracowników naukowych i technicznych Instytutu w rozwój polskiego i europejskiego budownictwa we wszystkich, często trudnych, okresach politycznych i gospodarczych. W rozdziale drugim zawarto wspomnienia pięciu poprzednich dyrektorów ITB. Każdy z nich przybliżył okres swojej kadencji, w szczególności rozwój bazy badawczej i struktury organizacyjnej, dostosowanie działalności Instytutu do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i potrzeb budownictwa oraz współpracy międzynarodowej. Kontynuacją tych wspomnień jest kolejny rozdział, w którym zawarto osobiste i subiektywne refleksje jednego z poprzednich dyrektorów, dotyczące pracowników Instytutu, wydarzeń, których był świadkiem oraz jego kariery zawodowej, jako pracownika naukowego, a następnie dyrektora Instytutu. W rozdziale czwartym reprezentanci młodszej generacji pracowników ITB ukazali rozwój swojej kariery naukowej i wsparcie, jakiego udzielił im Instytut – na przykład w pozyskaniu i prowadzeniu projektów badawczych, które pomagały w otrzymaniu doktoratu lub w wypełnianiu kryteriów potrzebnych do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego.

Więcej…

Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne

Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne
Autorzy: Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Spis treści

Systemy wentylacji pożarowej garaży są ważną częścią ogółu systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom obiektu w czasie pożaru. W opracowaniu przedstawiono podstawy merytoryczne projektowania tego typu systemów, ich oceny i odbioru. Wytyczne są adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców systemów wentylacji pożarowej, jednak mogą służyć także inwestorom, innym uczestnikom procesu powstawania systemu czy funkcjonariuszom publicznym odpowiedzialnym za ich odbiór. Głównym tematem pracy są garaże zamknięte, przeznaczone do parkowania samochodów osobowych, z wyłączeniem obiektów z zastosowanymi urządzeniami do magazynowania pojazdów. W wytycznych podano minimalne wartości parametrów architektonicznych, w których zaprojektowanie skutecznego systemu wentylacji pożarowej nie przysparza trudności (wysokość oraz powierzchnię). Odnośnie do obiektów niespełniających tych wymagań przedstawiono zalecenia pozwalające na poprawę skuteczności działania systemów oraz kompleksową metodologię oceny przyjętych rozwiązań.

Więcej…

Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych I kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków I budowli ujęte w normie pn-en 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik

Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych I kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków I budowli ujęte w normie pn-en 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik
Autor: Barbara Francke
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Spis treści

Niniejszy poradnik dotyczy normy PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. W pracy dokonano interpretacji sformułowań zawartych w ww. normie odnośnie do zakresu stosowania, wartości wymagań, metod badań i systemów oceny zgodności oraz podano:
− zalecenia dotyczące wartości progowych właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów zależnie od przewidywanego zakresu stosowania,
− zasady dotyczące oceny zgodności wyrobów według wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 305/2011 oraz wymagań przepisów krajowych,
− podstawowe informacje dotyczące warunków stosowania wyrobów ujętych w normie.

 


Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

Autorzy: Barbara Szudrowicz, Paweł Tomczyk

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki|

Spis treści

Niniejsza instrukcja podaje zasady korzystania z danych na temat izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. W instrukcji omówiono rodzaje jednoliczbowych wskaźników stosowanych do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych różnych ele-mentów budowlanych, podając równocześnie ich zakres stosowania przy projektowaniu budynków zgodnie z wymaganiami akustycznymi.
W odniesieniu do okien i drzwi podano zasady ich klasyfikacji akustycznej przy uwzględnieniu wskaźników izolacyjności określonych na podstawie badań laboratoryjnych. Instrukcja podaje także wzory umożliwiające wyznaczenie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej:

Więcej…

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

Wersja polskojęzyczna link

1 stycznia 2016 r. Republika Federalna Niemiec objęła roczne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z oficjalnym hasłem: „Odnowić dialog, odbudować zaufanie, przywrócić bezpieczeństwo”. Priorytetami niemieckiego przewodnictwa będą zamrożony konflikt w Donbasie i zwiększona aktywność Federacji Rosyjskiej wzdłuż wschodniej flanki NATO. Berlin podejmie również działania na rzecz odbudowy wartości i zasad OBWE w ramach systemu praw człowieka i podstawowych wolności, będących kluczowym elementem wymiaru ludzkiego OBWE. Wymiar ekonomiczny OBWE w wydaniu niemieckiej prezydencji to przede wszystkim działania związane ze zwalczaniem korupcji i nielegalnych praktyk w państwach członkowskich OBWE, zorganizowanej przestępczości, jak również promocja ochrony środowiska oraz poprawa współpracy transgranicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

Wersja polskojęzyczna link

Porozumienie mocarstw w sprawie „tymczasowego wstrzymania działań wojennych w Syrii”, zawarte 12 lutego 2016 r. w Monachium, daje nadzieję na wznowienie genewskich negocjacji z udziałem stron konfliktu syryjskiego. Chwilowe wstrzymanie ofensywy wojsk rządowych na znajdujące się w rękach opozycji miasto Aleppo umożliwia także przekazanie pomocy około 450 tysiącom ciągle przebywających w mieście cywilów oraz poinformowanie ich o ostatniej, jeszcze otwartej drodze ucieczki.
Dziś w całej Syrii na pomoc czeka około 13,5 mln ludzi (jedna trzecia na obszarach objętych walkami), którzy bez humanitarnego wsparcia będą zagrożeni skrajnym niedożywieniem. Ich katastrofalna sytuacja humanitarna wraz z perspektywą nadchodzących kolejnych starć są wystarczającymi przesłankami do uchodźstwa z Syrii.
Scenariusz obejmujący wznowienie walk i intensyfikację ruchu uchodźczego nie odpowiada żadnemu z państw wchodzących w skład International Syria Support Group. Czy jednak będzie to wystarczająca przesłanka do pogodzenia sprzecznych celów mocarstw i trwałego zawieszenia broni?

Wersja anglojęzyczna – wkrótce na stronie IZ i w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

Wersja polskojęzyczna link

W pierwszych trzech tygodniach 2016 r. do Europy przybyło 46 240 osób, ośmiokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Agendy humanitarne ONZ prognozują, że w 2016 r. do Europy przybędzie co najmniej milion kolejnych migrantów. Te prognozy nie są pomyślne dla objętej migracyjnym chaosem Unii Europejskiej, która nie jest przygotowana na przyjęcie kolejnych fal uchodźców. Zbyt wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, nie wypracowano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące narodowych i unijnej polityki wobec imigrantów, a także nie dokonano implementacji rozwiązań przyjętych w 2015 r. przez Komisję Europejską i Radę Europejską. Państwa europejskie przyjmujące uchodźców jednostronnie wprowadzają kolejne ograniczenia ruchu migracyjnego. 3 lutego 2016 r. niemiecki rząd ma zatwierdzić restrykcje przyjęte 28 stycznia przez liderów niemieckich partii rządzących: Angelę Merkel (CDU), Sigmara Gabriela (SPD) i Horsta Seehofera (CSU).

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.
Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 218/2016: Kamil Szubart, „Działania rządu federalnego na rzecz zwiększenia niemieckiego potencjału antyterrorystycznego w 2015 r.”

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 218/2016: Kamil Szubart, „Działania rządu federalnego na rzecz zwiększenia niemieckiego potencjału antyterrorystycznego w 2015 r.”

Wersja polskojęzyczna link

W zamachu bombowym na placu Sultanahmet w Stambule 12 stycznia 2016 r.
śmierć poniosło 10 obywateli RFN, natomiast kilkunastu innych zostało poważnie rannych. Jak wskazują pierwsze informacje ujawnione przez tureckie władze, 28-letni zamachowiec samobójca legitymujący się syryjskim paszportem był bezpośrednio powiązany ze strukturami Państwa Islamskiego (IS). Śmierć 10 niemieckich turystów i ciężkie obrażenia kilkunastu innych osób (w większości emerytów i rencistów) to najtragiczniejszy bilans ofiar wśród obywateli RFN od czasu ataków z 11 września 2001 r., w których to życie straciło 11 Niemców. Wydarzenia w Stambule są zatem kolejnym impulsem do kontynuowania za naszą zachodnią granicą dyskusji na temat zagrożenia terrorystycznego na terytorium RFN i bezpieczeństwa niemieckich obywateli zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W minionym roku dwa paryskie zamachy, jak również wzrost aktywności niemieckich komórek Al-Kaidy i IS w pierwszej kolejności skupiały uwagę niemieckich decydentów politycznych i ekspertów. W związku z tym rząd federalny podjął kilka kluczowych kroków w celu zwiększenia swoich zdolności na płaszczyźnie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, zarówno w aspekcie normatywnym, jak i organizacyjnym.


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

Wersja polskojęzyczna link

Brak woli po stronie poprzednich ugrupowań parlamentarnych, jednostek samorządu terytorialnego, oraz zdezintegrowane środowisko przedsiębiorców uniemożliwiły utworzenie izb przemysłowo-handlowych w modelu kontynentalnym, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Wskutek tego przedsiębiorcy nie posiadają pełnoprawnej reprezentacji swoich interesów w kontakcie z władzą publiczną i są pozbawieni realnego wpływu na politykę gospodarczą Polski. Niepowodzenia podejmowanych na forum Sejmu RP i Senatu RP prób odbudowy izb przemysłowo-handlowych z władztwem administracyjnym zrodziły impuls do podjęcia społecznej inicjatywy ustawodawczej w oparciu o doświadczenia niemieckie. W obliczu zmian, które dokonują się obecnie na scenie politycznej w Polsce warto przypomnieć o ich miejscu i roli w systemie organów państwa oraz uświadomić jak ważną rolę odgrywają w kształtowaniu rozwoju gospodarczego.


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

Wersja polskojęzyczna link

Zaangażowanie międzynarodowe Wiednia w kontekście kryzysu migracyjnego koncentruje się w pierwszej kolejności na działaniach multilateralnych, a więc w ramach UE i OBWE. Drugim elementem są relacje bilateralne, przede wszystkim ze wspomnianą już RFN, jak i krajami regionu Zatoki Perskiej. W percepcji Wiednia odgrywają one kluczową rolę we względnej stabilizacji Syrii, a co za tym idzie w ograniczeniu fali uchodźców wojennych.

Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego 

Szkło i Ceramika nr 5/2015

04 2014 min


Drodzy Czytelnicy!

To już przedostatni numer Szkła i Ceramiki w 2015 r. Czytajcie – na jesienne wieczory przygotowaliśmy masę interesujących informacji.

Numer 5/2015 jest pełen ceramiki. Zaczynamy od przemysłu w dwóch ujęciach – współczesnym i historycznym. Gorąco zapraszamy do przeczytania niezwykle ciekawego wywiadu z Przemysławem Powalaczem – Prezesem Zarządu Sanitec KOŁO, który opowiada o ceramice sanitarnej, kondycji branży w Polsce i najmocniejszych stronach marki KOŁO. Nieco inaczej, bo z perspektywy 155 lat funkcjonowania, pokazujemy Zakłady Porcelany Stołowej Karolina...

Ale na przemyśle ceramiczne tematy się nie kończą – między innymi zachęcamy do zapoznania się z manifestem artystycznym amerykańskiego rzeźbiarza. Christopher David White łączy ceramikę z innymi materiałami i tworzy absolutnie unikatowe dzieła. A do tego wywiad z Arkadym Fiedlerem – ten słynny podróżnik kultywujący dzieło swojego ojca właśnie sprowadził do Polski niezwykłe eksponaty – ceramikę erotyczną stworzoną przez cywilizację Mochiców sprzed 1,5 tys. lat.

Więcej…

Więcej artykułów…